Vergelijkenmakelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kalvermarkt 53, 2511 CB Den Haag
info@vergelijkenmakelaars.nl
010 261 3713

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vergelijkenmakelaars verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vergelijkenmakelaars.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vergelijkenmakelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Vergelijkenmakelaars verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Vergelijkenmakelaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vergelijkenmakelaars) tussen zit. Vergelijkenmakelaars gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vergelijkenmakelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Hoe lang bewaart de VBO-makelaar de gegevens? De VBO-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de VBO-makelaar echter langdurig: Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de VBO-makelaar 20 jaar, omdat de VBO-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. De bewijslast dat de VBO-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de VBO-makelaar 5 jaar.

U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de VBO-makelaar ingeschakeld. Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de VBO-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VBO-makelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: 20 jaar. Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen en gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs: 3 jaar. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk: 3 jaar Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling: 3 jaar Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden: 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): 5 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling: 20 jaar Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum: 20 jaar Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: Ontvangers van gegevens a Verkoper en verkoopmakelaar b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar: 3 jaar

 

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de VBO-makelaar
Het doel van dit contact is dat de VBO-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij VBO-makelaar: Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres: Tot intrekking van toestemming. Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen: Tot intrekking van toestemming. Overige informatie die u aan de VBO-makelaar verstrekt: Tot intrekking van toestemming

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Vergelijkenmakelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vergelijkenmakelaars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vergelijkenmakelaars uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Vergelijkenmakelaars deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Vergelijkenmakelaars geeft u hiervoor toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vergelijkenmakelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vergelijkenmakelaars en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Vergelijkenmakelaars. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vergelijkenmakelaars wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vergelijkenmakelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@vergelijkenmakelaars.nl.